Komora dymowa – Milicz

 1. CEL

Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest przygotowanie
i sprawdzenie strażaków-ratowników województwa dolnośląskiego w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego  i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas), a także poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia testów i ćwiczeń doskonalących
  w sprzęcie ochrony układu oddechowego i ubraniach specjalnych dla
  strażaków- ratowników :
 1. a)     jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 2. b)     ochotniczych straży pożarnych,
 3. c)      innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 1. Testy w komorze dymowej przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością komory dymowej sprawuje Naczelnik Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu   lub osoba go zastępująca.

III. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO TESTÓW I ĆWICZEŃ W KOMORZE

 1. Osoby przystępujące do testów powinny posiadać:
 1. dokument tożsamości ze zdjęciem,
 2. wyposażenie osobiste :
 • ubranie specjalne,
 • hełm,
 • obuwie specjalne,
 • rękawice  specjalne,
 • kominiarka ,
 • obuwie sportowe.
 1. Jednostka kierująca na testy:
 2. wyznacza dowódcę  grupy ćwiczącej.
 3. zapewnia osobom ćwiczącym:
 • kartę skierowania,
 • sprzęt  ochrony układu oddechowego,
 • sygnalizator  bezruchu.

3)     zapewnia ratownika medycznego (lub  lekarza  lub pielęgniarkę /pielęgniarza), którego zadaniem jest udzielanie kwalifikowanej  pierwszej pomocy podczas ćwiczeń/testów w komorze dymowej.

 1. ORGANIZACJA TESTU
 1. Dowódca grupy ćwiczącej dostarcza kierownikowi komory karty skierowań.
 2. Ćwiczący pod nadzorem dowódcy grupy ćwiczącej dokonują kontroli sprawności sprzętu ochrony układu oddechowego,  sygnalizatora  bezruchu, kompletności wyposażenia osobistego.
 3. Obsługa komory przeprowadza  instruktaż wstępny.
 4. Ćwiczący podpisują oświadczenie zawarte w  „Karcie ćwiczeń w komorze dymowej”.
 5. Wyznaczeni przez dowódcę ćwiczący przystępują do testu.
 6. Obsługa komory weryfikuje wymagane dokumenty, tożsamość  i wyposażenie ćwiczącego.
 7. W przypadkach budzących wątpliwości co do stanu psychofizycznego osoby ćwiczącej lub jej wyposażenia kierownik komory może nie dopuścić osoby do testu  w komorze dymowej.
 1. PRZEBIEG I OCENA TESTU
 2. Test składa się z próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej.
  2. W pierwszej kolejności wykonuje się próbę wysiłkową.
  Próba wysiłkowa realizowana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, rękawicach i obuwiu specjalnym, aparat powietrzny znajduje się na plecach, natomiast maska pozostaje zdjęta i odłożona.
  3. Po wykonaniu każdego z elementów próby wysiłkowej stosuje się dwuminutową przerwę.
  4. Warunkiem zaliczenia próby wysiłkowej jest prawidłowe, zgodne z określonymi poniżej wymaganiami, wykonanie wszystkich jej elementów.
  5. W przypadku niezaliczenia jednego elementu próby wysiłkowej każdemu uczestnikowi testu przysługuje prawo do jednorazowego powtórzenia niezaliczonego elementu .
  6. Dwukrotne niezaliczenie jednego elementu próby wysiłkowej powoduje niezaliczenie testu w komorze dymowej.
  7. Próba wysiłkowa składa się z następujących po sobie kolejnych elementów:
 1. a) Ergometr rowerowy – ćwiczenie polega na jeździe na rowerze stacjonarnym
  przy zadanym obciążeniu w czasie 1 minuty.
WIEK OBCIĄŻENIE [W]
do 30 lat 200
31-40 lat 200
41-50 lat 100
powyżej 50 lat 100
 1. b) Ergometr wioślarski – ćwiczenie należy wykonać z zadanym obciążeniem
  w  czasie 5  minut.
WIEK DYSTANS [m]
do 30 lat 1000
31-40 lat 900
41-50 lat 800
powyżej 50 lat 700
 1. c) Drabina bez końca – ćwiczenie polega na pokonaniu określonej wysokości
  z zadaną prędkością.
WIEK WYSOKOŚĆ [m] CZAS [min.]
do 30 lat 20 2
31-40 lat 20 2
41-50 lat 10
powyżej 50 lat 10
 1. d) Ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na poruszaniu się z zadaną prędkością

w czasie 6 minut.

WIEK PRĘDKOŚĆ [km/h]
do 30 lat 7
31-40 lat 6,5
41-50 lat 6
powyżej 50 lat 5,5
 1. Zaliczenie próby wysiłkowej jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczenia na ścieżce treningowej.
 2. Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz. Strażak posiada włączony sygnalizator bezruchu.
 3. Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie przez uczestnika testu przy użyciu jednego aparatu powietrznego. W przypadku niezaliczenia za pierwszym podejściem ścieżki treningowej uczestnikowi testu nie przysługuje prawo do jej powtórzenia. Wykorzystanie całego zapasu butli przed opuszczeniem ścieżki treningowej stanowi podstawę do jej niezaliczenia.
 4. Warunkiem zaliczenia testu jest pozytywne zaliczenie próby wysiłkowej i ścieżki treningowej.
 5. W przypadku niezaliczenia testu, termin poprawkowy testu wyznaczany jest na wniosek jednostki kierującej.
 6. Organizator wystawia jednostce delegującej zaświadczenie udziału strażaków w teście
  i przesyła do jednostki delegującej.

Pliki do pobrania

 

<