Szkolenie inspektorów aktualizujące

Termin I     9-12. kwietnia 2019 r.  BRAK WOLNYCH MIEJSC

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie:
a) formularza zgłoszenia,
b) kopii, aktualnego do dnia zakończenia szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
elektronicznie na adres woszp@kwpsp.wroc.pl 
 lub pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2019 r.
2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:
1)      aktualnego do dnia zakończenia szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,
3)      dowodu wpłaty za szkolenie.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.
ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA
1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.
2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 3 dni zajęć dydaktycznych.
3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.
4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,
e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.
MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA
Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).

TERMIN  REALIZACJI  SZKOLENIA
1)      zajęcia dydaktyczne                             09-11.04.2019 r.,
2)      egzamin                                            12 kwietnia 2019 r.


Termin II   14-17 maja 2019 r.

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie:
a) formularza zgłoszenia,
b) kopii, aktualnego do dnia zakończenia szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
elektronicznie na adres woszp@kwpsp.wroc.pl 
 lub pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław 
najpóźniej do dnia 08 maja 2019 r.
2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:
1)      aktualnego do dnia zakończenia szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,
3)      dowodu wpłaty za szkolenie.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.
ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA
1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.
2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 3 dni zajęć dydaktycznych.
3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.
4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,
e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.
MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA
Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).
TERMIN  REALIZACJI  SZKOLENIA
1)      zajęcia dydaktyczne                             14-16.05.2019 r.,
2)      egzamin                                            17 maja 2019 r.


 

<